Ouderparticipatie

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers met ons meedenken en dat we samen kunnen bespreken wat beter kan. Dat kan onder andere in de ouderraad, klankbordgroep of medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

Naast medewerkers van de school en leerlingen, zijn er ook ouders vertegenwoordigd in de MR. De raad heeft op een aantal terreinen advies- en instemmingsbevoegdheid. Belangrijke taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. 

Ouderraad

De ouderraad is de 'sparringpartner' van de schoolleiding. De raad heeft een adviserende functie, zowel wat betreft beleidsvorming als de dagelijkse gang van zaken op school. 

Klankbordgroep

De afdelingen vmbo, mavo, havo/atheneum en tto hebben een klankbordgroep waarin ouders regelmatig van gedachten wisselen met de teamleider en docenten. Dit gaat veelal over de dagelijkse gang van zaken, zoals excursies.