Leerling- en ouderparticipatie

Op het Carmelcollege vinden we het belangrijk om ouders en leerlingen te betrekken bij de gang van zaken op school. Daarom hebben we diverse inspraakorganen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn medewerkers van de school, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR kan instemmen of adviseren als het gaat om beleidsvoornemens van de directie.

Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders van alle opleidingen en leerjaren. De ouderraad heeft vooral een adviserende functie op het gebied van beleidsvorming en de dagelijkse gang van zaken. 

Leerlingenraad

De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR over zaken die de leerlingen direct aangaan. Daarnaast houden zij zich bezig met schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten. 

Klankbordgroepen

Iedere opleiding heeft een eigen klankbordgroep voor ouders en leerlingen. De schoolleiding wisselt regelmatig van gedachten over allerlei aspecten van de school.