Schoolleiding

schoolleiding

Staand v.l.n.r.: L. Eising, A. Walstra en E. Verheijen-Groenhof,
Zittend v.l.n.r:  I. Duiveman, B. Overweg, G. Hazelaar en F. Dijks 

Mevr. L. Eising - rector

Mevr. G. Hazelaar - teamleider vmbo + EOA

Dhr. F. Dijks - teamleider mavo

Dhr. B. Overweg - teamleider havo + atheneum + TTO

Mevr. E. Verheijen-Groenhof - teamleider zorg, onderwijs en kwaliteit + lASSo

Mevr. I. Duiveman - teamleider ICT, Facilitair en huisvesting

Dhr. A. Walstra - Beleidsmedewerker & Key User Finance, personeel en formatie