Extra begeleiding en ondersteuning

Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op school. Het Carmelcollege heeft twee ondersteuningscoördinatoren. Zij kunnen begeleiding bieden bij Remedial Teaching (RT) en dyslexie, maar ook bij sociaal-emotionele problemen of wanneer een leerling een 'arrangement' heeft. 

RT en dyslexie

In het eerste leerjaar worden de leerlingen op verschillende terreinen getoetst. Blijkt dat de leerling te veel fouten maakt, dan komt hij of zij in aanmerking voor ondersteunende lessen (RT-lessen) en volgt er mogelijk een dyslexievoortest.  Ook de leerlingen in de hogere leerjaren blijven we volgen aan de hand van verschillende toetsen. 

Sociaal-emotionele ondersteuning

Al vroeg in het schooljaar vullen de brugklassers een vragenlijst in over hun welbevinden op school. Hoe gaat het bijvoorbeeld met toetsen of het huiswerk? Hoe zijn ze in de omgang met klasgenoten en docenten? Als blijkt dat een leerling ergens moeite mee heeft, dan kan hij/zij in overleg met de mentor bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining volgen. 

Kan de mentor of docent niet voldoende helpen bij een probleem of situatie, dan wordt er in overleg met de zorgcoördinator gekeken naar eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat een leerling wordt ingebracht bij het Zorg Advies Team (ZAT).  In het ZAT zit o.a. een GGD-arts, schoolmaatschappelijkwerkster, leerplichtambtenaar, orthopedagoog, jeugdhulpverlener van Yorneo en een lid van het ondersteuningsteam. 

Ondersteuningsteam/Pluspunt

Pluspunt is een voorziening binnen het Carmelcollege die uitsluitend bedoeld is voor leerlingen met een arrangement. Vanuit Pluspunt verzorgt een speciaal team de ondersteuning van deze leerlingen. De leerlingen hebben in principe les in hun eigen klas. Voor een kleine groep leerlingen met een erg grote zorgbehoefte is het mogelijk om (een deel van) de lessen bij Pluspunt door te brengen. Welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen wordt door de school bepaald. Het doel is hierbij altijd dat een leerling binnen een vooraf vastgestelde termijn in zijn/haar reguliere klas zal instromen. 

Meer informatie over onze leerlingenzorg is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.