Coronavirus UPDATE


22 april (17.00u)

Na de meivakantie zullen de lessen ook digitaal worden aangeboden. Dit geldt in principe tot 2 juni a.s.
Om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden zullen na de meivakantie de huiswerkbegeleidingslessen weer in het rooster worden opgenomen. Deze lessen vinden ook digitaal plaats. Daarnaast willen we leerlingen nogmaals graag wijzen op ondersteunende materialen met betrekking tot het plannen en organiseren van werk, dat op het leerlingenportaal is geplaatst.

Momenteel is de schoolleiding bezig met het opstellen van een (aangepaste) overgangsregeling i.v.m. het Coronavirus. In de week van 11 mei zullen leerlingen en ouders hierover worden geïnformeerd. Ook wordt er een aantal mogelijkheden uitgewerkt om leerlingen digitaal toetsen te laten maken. Overigens gebeurt dit nu ook al bij diverse vakken.

De mogelijkheid om leerlingen op school op te vangen blijft bestaan. Indien ouders daar gebruik van willen maken, dan kan dat per mail aan ons worden doorgegeven (dag van te voren, uiterlijk om 16.00 uur).


7 april (09.00u)

Hulp nodig tijdens de Corona-tijd?
In deze lastige tijd waarin veel ouders en leerlingen samen noodgedwongen thuis moeten blijven kan iedereen soms te maken krijgen met lastige, vervelende situaties en/of vragen.
Gelukkig is er bijna dagelijks contact mogelijk met docenten en mentoren of andere begeleiders vanuit school. Maar helaas kunnen zij u en jullie niet altijd voorzien van de juiste tips of hulp. Daarvoor zijn echter verschillende organisaties bereikbaar/beschikbaar: zowel voor vragen met betrekking tot de eigen situatie maar ook wanneer er eventueel zorgen zijn om iemand anders. Lees meer


2 april 2020 (14.30u)

Naar aanleiding van het laatste besluit van de regering, blijft het Carmelcollege Emmen tot en met 5 mei gesloten voor leerlingen. Alle geplande activiteiten en excursies voor dit schooljaar komen te vervallen. Indien betalingen reeds zijn gedaan, zal er restitutie plaatsvinden.  

Het schoolgebouw blijft dagelijks tussen 08.00 en 12.00 uur geopend voor de opvang van leerlingen (m.u.v. de meivakantie).


24 maart 2020 (15.45u)

Vanmorgen heeft de Minister van Onderwijs besloten om de eindexamens te schrappen. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindcijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was! 

Nieuw programma
Er wordt een nieuwe planning en programma opgesteld voor de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. De voorbereidingen op deze schoolexamens gaan intussen gewoon door.
We nemen geen fysieke examens af op school tot 6 april. De digitale examens die op afstand kunnen worden afgenomen (individueel, mondeling) gaan wel door. Op donderdag 2 april geven we iedereen een nadere update van de stand van zaken.

Het Carmelcollege Emmen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en leerlingen en wij staan voor goed onderwijs. Daarom gaan we goede schoolexamens organiseren, en doen we er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

Aangepaste openingstijden
De school is geopend tussen 08.30 en 12.00 uur.  Toegang tot het gebouw is alleen toegestaan na registratie bij de receptie.


24 maart 2020 (10.30u)

Alle schoolexamens zijn tot nader orde uitgesteld. Daarmee volgt onze school het advies van de VO-raad.

Het is ontzettend spijtig voor alle leerlingen en docenten die zoveel tijd en energie hebben gestoken in de voorbereidingen, maar we begrijpen de noodzaak van deze beslissing omdat veiligheid en gezondheid voorop staat.
Onze school blijft tot nader bericht open voor opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen, of voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden.
Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens, en wanneer deze wel door kunnen gaan, laten wij dat zo snel mogelijk weten.

Wij verwachten van leerlingen dat zij zich wel goed voorbereiden op de lesstof zodat ze in de startblokken staan zodra de schoolexamens ingepland worden. Wij doen ook onze uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen goed voorbereid aan de centrale examens kan beginnen.


23 maart 2020 (15.00u)

Om in de huidige situatie meer structuur te bieden en nog meer kwaliteit te leveren, is de schoolleiding tot een aantal besluiten gekomen:

  • Op korte termijn gaan wij werken met een compacter lesrooster waarbij het huidige rooster het uitgangspunt blijft.
  • De vakdocent zal conform het huidige rooster een aantal contactmomenten (online) inplannen met de klas.
  • In SOM staat voor leerlingen het huiswerk, studiewijzers en lesmateriaal. Ook mededelingen van docenten worden zo veel mogelijk via SOM gedaan.
  • Vanaf volgende week zetten we Teams for Education (TFE) in voor online videolessen met klassen, maar ook om met elkaar te chatten.  
  • De school is deze week van 08.00 tot 15.00 uur geopend. Toegang tot het gebouw is alleen toegestaan na registratie bij de receptie.
  • De ICT-helpdesk is voor leerlingen elke dag geopend van 9.00 tot 11.00 uur.

We zijn trots op de manier waarop onze leerlingen onder deze lastige omstandigheden aan de slag zijn voor school. Het is geweldig om te zien hoe voortvarend iedereen aan het werk is. Dat is niet alleen de verdienste van onze docenten, maar ook van u als ouder/verzorger. Onze dank daarvoor.


18 maart 2020 (13.30u)

De schoolleiding van het Carmelcollege Emmen heeft aanvullende maatregelen getroffen ten aanzien van het onderwijs op afstand en de schoolexamens.

Schoolexamens mavo, havo, atheneum
Om leerlingen in staat te stellen de schoolexamens goed voor te bereiden, wordt de SE3 periode verplaatst naar maandag 30 maart t/m maandag 6 april 2020.  De herkansingen zijn op 14 en 15 april 2020. Daarbij gelden de volgende afspraken:

  • maximaal 10 leerlingen per lokaal;    
  • Op 1 dag kunnen er 2 schoolexamens afgenomen worden;  
  • Wanneer sprake is van 2 schoolexamens op 1 dag wordt  een pauze ingelast waarbij de leerlingen het lokaal niet verlaten m.u.v. het gebruik van toiletten;  
  • Leerlingen dienen hun eigen eten en drinken mee te nemen, de catering op school is gesloten.  

Vakdocenten zijn beschikbaar (bijv. via Teams) om vragen van leerlingen te beantwoorden.

Examens  
Het centraal schriftelijk examen vindt vooralsnog plaats op de dagen zoals reeds gecommuniceerd. Ook de praktijkexamens vmbo, die zullen starten op 30 maart, gaan vooralsnog gewoon door.  Alle examenleerlingen worden nader geïnformeerd.  

Ondersteuning bij plannen   
Op het leerlingenportaal (leerling.carmelemmen.nl) is een planner geplaatst die leerlingen kan helpen met het prioriteren en plannen van werk dat zij in SOM aangereikt krijgen. Daarnaast kunnen zij steun vragen hiervoor aan hun mentor.

ICT-ondersteuning  
Waar leerlingen vastlopen met hun device, is er een inloopspreekuur op donderdag 19 maart tussen 9.00 en 12.00 uur en woensdag 25 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

 


16 maart 2020 (12.30u)
 

Het Carmelcollege Emmen heeft vandaag aanvullende informatie met betrekking tot de gevolgen van de maatregelen in het kader van het Coronavirus en voor onze school verstuurd naar alle medewerkers, leerlingen en ouders. De focus zal komen te liggen op het primaire proces: het verzorgen van onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van digitale mogelijkheden. Daarnaast hebben de eindexamenleerlingen in het bijzonder vanzelfsprekend onze aandacht.  

We willen de komende periode voor alle leerlingen onderwijs op een zo goed mogelijke manier blijven aanbieden. Dit houdt in dat er sprake zal zijn van “onderwijs op afstand”. 
Het is ook mogelijk dat leerlingen op school worden opgevangen. Dit kan tussen 9.00 en 15.00 uur. Er worden geen lessen gegeven: leerlingen kunnen onder toezicht aan het werk met de opdrachten die zij via SOMtoday hebben ontvangen.  


15 maart 2020 (21.00u)

Vanaf maandag 16 maart wordt tot nader order het onderwijs aan leerlingen opgeschort. Onze prioriteit komt de komende tijd te liggen bij het voorbereiden van onderwijs aan examenleerlingen, en aan onderwijs op afstand in het algemeen.

Opvang van leerlingen
We verzorgen opvang voor leerlingen waar dat nodig is. Er zullen geen lessen worden gegeven, maar leerlingen kunnen op school aan het werk met de opdrachten die in de komende dagen in SOMtoday worden gezet.

Bijeenkomsten en activiteiten
Alle geplande ouderavonden en bijeenkomsten op school zullen in ieder geval tot en met 6 april geen doorgang vinden. De activiteiten van de verschillende talentencentra zullen in de komende drie weken ook komen te vervallen.

Aanwijzingen RIVM
Voor alle leerlingen en medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: blijf thuis en beperk je sociale contacten als je verkouden bent, keelpijn of verhoging tot 38 graden hebt, of hoest. Ook moet men thuisblijven als men zelf of een huisgenoot behoort tot de groep ‘kwetsbare personen’ of als men een huisgenoot heeft waarvan is vastgesteld dat hij/zij het Coronavirus heeft.

Tot slot
Onze docenten zullen de komende dagen via SOMtoday aan leerlingen laten weten wat zij moeten doen. Er zullen bijvoorbeeld weektaken of opdrachten worden verstrekt. Daarnaast zullen leerlingen worden geïnformeerd over hoe zij contact kunnen krijgen met docenten voor het stellen van vragen of extra uitleg.

Zodra er nieuwe informatie bekend is rondom de maatregelen die we als school hebben genomen zullen wij ouders, leerlingen en medewerkers hierover informeren.


15 maart 2020  (17.30u)

Vanaf maandag 16 maart komen alle lessen op het Carmelcollege Emmen te vervallen. De school blijft open voor opvang van leerlingen voor wie dat nodig is. Nadere berichtgeving volgt. 


15 maart 2020 (14.30u)

Wij maken ons grote zorgen: over elkaars gezondheid, die van onze leerlingen, en natuurlijk in het algemeen over wat ons te wachten staat. We horen en voelen dat dezelfde zorgen er óók zijn bij onze ouders en medewerkers.
Tot nu toe moeten de scholen waar mogelijk open blijven en onderwijs verzorgen. We vervullen daarmee ook een belangrijke opvangfunctie. We proberen uit alle macht te doen wat we kunnen, maar ook wij kunnen het onmogelijke niet mogelijk maken.

We voelen ons steeds ongemakkelijker bij de situatie die is ontstaan: aan de ene kant de officiële adviezen van het RIVM en het sterke beroep van het kabinet om open te blijven. En in die context de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereidingen op de examens.
Aan de andere kant zijn er steeds meer geluiden van experts en zien we de ontwikkelingen in de landen om ons heen.

Het bestuur van Carmel is samen met de schoolleiders zaterdag opnieuw in crisisberaad bijeengekomen en heeft besloten om vanaf de komende week alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs aan examenleerlingen (4 vmbo, 4 mavo, 5 havo en 6 atheneum) en opvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen. Daarbij gaan wij er vanzelfsprekend van uit dat leerlingen en medewerkers de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht nemen.

De Stichting Carmelcollege heeft de zorg voor 36.000 leerlingen en 4.200 medewerkers en is daardoor in Nederland een onderwijsverbond dat gewicht in de schaal legt. Daarom heeft ons bestuur hun zorgen en het bovenstaand besluit zaterdag gedeeld met de voorzitter van de VO-raad. Deze heeft toegezegd dit mee te nemen in het overleg met onder andere het kabinet op zondag 15 maart.
We houden er rekening mee dat zij besluiten dat alle scholen alsnog gesloten worden, en dat daarmee ons besluit “overvleugeld” wordt. Mocht het kabinet besluiten om open te blijven, dan blijven wij bij onze beslissing: Carmelscholen zijn open voor opvang, en examenleerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun examens. In dat laatste geval geldt dat de overige leerlingen tot nader order worden vrijgesteld van lessen. Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende tijd of en hoe we onderwijs kunnen verzorgen. De school is open voor opvang van leerlingen voor wie dat nodig is.

Het personeel richt zich vanaf maandag op het zo goed mogelijk voorbereiden van de examenklasleerlingen, en op een goede opvang van de leerlingen die naar school komen.
We blijven als school zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u op dit moment nog vragen hebben, dan kunt u ons een e-mail sturen via de teamleider van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Carmelcollege Emmen


Corona 2.jpg